នៅក្រោមទឹក Rov

Jason ចង់បានលំនៅដ្ឋានក្រោមទឹកសម្រាប់កាមេរ៉ា X10 ដែលមានតំលៃសមរម្យរបស់គាត់។ គាត់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តបន្ថែមការបំភ្លឺ IR ក៏ដូចជាការបោះជំហានទៅមុខដើម្បីបោះជំហានទៅមុខ។ មុនពេលដែលគាត់យល់ពីវាគាត់មានរថយន្តប្រតិបត្តិការពីចម្ងាយរបស់ PVC នៅលើដៃរបស់គាត់។ អំពូលភ្លើងក៏ដូចជាខេមត្រូវបានគេដាក់ក្នុងបំពង់ PVC ខាងលើ។ 6 ម៉ាស៊ីនបូមទឹកចំនួន 6 12 គ្រឿងបន្លាស់ត្រូវបានរកឃើញនៅខាងក្រោមសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទិសដៅ។

Permalink

Leave a Reply

Your email address will not be published.