ទូរស័ព្ទ iPhone 3G ដោះសោរ

ទូរស័ព្ទ iPhone dev គឺនៅវាម្តងទៀត។ ពួកគេទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រងនឹងបានលួចទូរស័ព្ទ iPhone 3G ចុងក្រោយ។ ដើមឡើយមានឈ្មោះថា “Yellowowsn0w” វាត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ។ នេះគួរតែដោះលែងអ្នកពីការចាក់សោរបស់អ្នកនៅក្នុងអ្នកផ្តល់សេវាដរាបណាអ្នកមានកំណែ 2.11.07 ឬមុននេះ។

[តាមរយៈ Engadget]

Leave a Reply

Your email address will not be published.